Zásady spracovania osobných údajov

1. Dotknutá osoba – návštevník stránky.
2. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ webovej stránky www.okvytahy.sk
3. Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.
4. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
5. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt.
6. Účely spracúvania osobných údajov: vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár či iného oprávneného záujmu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
7. Príjemcovia – prevádzkovateľ webovej stránky www.okvytahy.sk, spoločnosť zabezpečujúca technickú prevádzku webstránky.
8. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám.
9. Právny základ spracúvania osobných údajov:
1. Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
2. Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
10. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
11. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Naše riešenia

Nový výťah

Vymeňte Váš starý výťah za úspornejší, modernejší, tichší, krajší.

Viac informácií

Modernizácia

Postupná modernizácia výťahu je správne riešenie pri nedostatku prostriedkov.

Viac informácií

Konfigurátor kabín

Neviete si predstaviť ako bude Váš výťah vyzerať? Tu si ho vyskladajte.

Viac informácií

Servis

Váš spoľahlivý partner na servis, revízie a skúšky výťahov v Bratislave.

Viac informácií
OKVYTAHY.SK